Polityka prywatności

ALWIS UBEZPIECZENIA
ALWIS & SECURA Sp. z o.o.

Szanowni Państwo

W związku z obowiązującymi regulacjami o ochronie danych osobowych związanych ze stosowaniem zasad RODO, spełniamy nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań́ zachęcamy do kontaktu, w odpowiedzi na tę wiadomość.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Skąd posiadamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. bezpośrednio od Państwa, w tym także poprzez kontakt e-mailowy, telefoniczny lub listowny;
 2. od naszych pośredników – OFWCA - które w naszym imieniu zawarły z Wami umowy ubezpieczenia na rzecz zakładów ubezpieczeniowych, których jesteśmy Agentem. Występujemy tutaj jako Współadministrator Danych;
 3. w związku z kontaktami biznesowymi i umowami o świadczenie usług na Państwa rzecz i Państwa dla nas;
 4. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych podobnych źródeł.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: ALWIS & SECURA Sp. z o.o. Adres: ul. Naściszowska 11, 33-300 Nowy Sącz, Polska, NIP: 7342932503, e-mail: centrala@alwis.pl, tel. 18 444 28 20.

Jakie Państwa dane przetwarzamy?

Alwis&Secura przetwarza następujące kategorie danych:

 1. dane kontaktowe, korespondencyjne;
 2. dane niezbędne do zawarcia umów ubezpieczenia oraz przygotowania oferty ubezpieczeniowej.
 3. dane marketingowe (handlowe) do przekazania informacji o nowych produktach, promocjach, sprawach związanych z ubezpieczeniami, z których Państwo korzystali wcześniej, oraz takimi informacjami dla potencjalnych klientów.

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu kontaktu z Państwem, aby przedstawić ofertę ubezpieczeniową przez agenta/OFWCA współpracującą z Alwisem lub zamieszczoną na Mapie Agentów (MA),
 2. w celach marketingowych (handlowych) produktów i usług Alwis&Secura oraz Alwis Finanse, a także zakładów ubezpieczeniowych i innych partnerów współpracujących z Alwis&Secura. Serwis MA jest narzędziem Alwis&Secura.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

Tak, w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu: przygotowania oferty, zawarcia ubezpieczenia lub przekazania kontaktu z Państwem współpracownikom Alwisa oraz agentom zamieszczonym na Mapie Agentów. Czyli chodzi o dane niezbędne do wykonywania tych czynności.

Jak cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Alwis w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia żadnych negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody, przetwarzanie Państwa danych przez Alwis jest legalne. Pełne cofnięcie danych może nastąpić po ustaniu obowiązywania: praw, obowiązków i terminów wiążących strony zgodnie z obowiązującym prawem np. umów ubezpieczenia. Wszystkie dane marketingowe są od razu usuwane.

Jak skontaktować się z Administratorem Danych osobowych?

Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu – tel. 18 444 28 20, lub e-mailowo pod adresem centrala@alwis.pl.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. prośba o ofertę lub kontakt z OFWCA Alwisa lub agentem z MA,
 2. prawnie uzasadniony interes Alwis (marketing bezpośredni swoich produktów i usług)
 3. wyrażona przez Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe tylko partnerom, z którymi Alwis współpracuje („Partnerzy Alwis”), do zawarcia ubezpieczenia, złożenia oferty lub by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych (handlowych). Dane udostępnimy tylko tym Partnerom Alwis, na których Państwo się zgodzą.
Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci zakładów ubezpieczeniowych z nami współpracujących oraz OFWCA wykonującym zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz a także agentom zamieszczonym na MA. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo danych osobowych. Jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać kierując zapytanie na adres podany powyżej lub sprawdzić na stronie www.alwis.pl.
Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych innym podmiotom, do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam lub posiadanymi przez nas danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od Alwis dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, bycia zapomnianym a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Alwis mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Alwis czyli umowy ubezpieczenia zawartej przez OFWCA na rzecz zakładów ubezpieczeniowych, których Alwis&Secura jest Agentem, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie można podnosić wobec zakładu ubezpieczeniowego, Alwis&Secura i OFWCA oraz jakie mogą być podnoszone wobec Państwa.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Alwis lub jego pośredników na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Alwis&Secura?

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Już wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Dane o tym zostaną podane do publicznej wiadomości.

Pozdrawiamy i życzymy wielu sukcesów.
Zarząd Alwis &Secura sp. z o.o.

 

Regulamin serwisu Mapa Agentów
prowadzonego przez Alwis&Secura sp. z o.o.

Serwis „Mapa Agentów” jest prowadzony przez Alwis&Secura sp. z o.o. w ramach podstawowej działalności związanej z dystrybucją ubezpieczeń, zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń – IDD.

Jest on narzędziem umożliwiającym klientom znajdowanie OFWCA Alwisa w celu uzyskania: porady, informacji o ubezpieczeniach, oferty i zawarcia ubezpieczenia. W serwisie mogą znajdować się także agenci nie będący OFWCA Alwisa, którzy: działają jako agenci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zobowiązują się do przestrzegania zasad obowiązujących w Serwisie „Mapa Agentów” (MA).

Agent zewnętrzny po uzyskaniu kontaktu klienta z MA odpowiada samodzielnie za: przestrzeganie przepisów RODO, obowiązków wynikających z ustawy IDD oraz zachowanie tajemnicy ubezpieczeniowej i zasad profesjonalnego działania pośrednika ubezpieczeniowego.
Agent/OFWCA Alwisa po uzyskaniu kontaktu klienta z MA postępuje zgodnie z obowiązującymi procedurami w Alwis&Secura.

W niniejszym regulaminie poszczególne określenia oznaczają:

 1. Serwis „Mapa Agentów” - serwis internetowy prowadzony przez Alwis&Secura sp. z o.o., pod adresem: https://mapaagentow.pl, - zamiennie w tekście Serwis, Serwis MA, MA.
 2. Dystrybutor ubezpieczeń – osoba fizyczna posiadające uprawnienia do wykonywania czynności agencyjnych zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń – zamiennie w tekście: agent, OFWCA, agent/OFWCA. Agent i OFWCA oznaczają ten sam zakresowo podmiot, różniący się tylko sposobem podporządkowania i wykonywania czynności agencyjnych.
 3. Usługodawca – Alwis&Secura, w ramach której działa Serwis MA.
 4. Użytkownik - osoba fizyczna poszukująca ochrony ubezpieczeniowej, porady agenta, oraz poszukująca agenta w Serwisie do tych czynności.
 5. Profil – Konto założone dla agenta/OFWCA po zarejestrowaniu się na MA zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie i zawartym formularzu rejestracyjnym. Jest to zbiór informacji na temat agenta umieszczony w Serwisie w postaci indywidualnego konta Serwisu.
 6. Rejestracja – proces utworzenia Konta dla agenta, zgodnie z określonymi wymogami zawartymi na stronie serwisu.
 7. Konto Użytkownika – konto założone automatycznie dla Użytkownika przy pierwszym kontakcie, wejściu na MA w celu skorzystania z wybranej usługi (wybór agenta, porada, zapytanie).
 8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis MA.

I. Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Usługodawca (Alwis&Secura) świadczy na MA między innymi następujące usługi:
  1. udostępnianie wyszukania i znajdywania przez Użytkowników, dystrybutorów ubezpieczeń – OFWCA Alwis&Secura i agentów według kryterium terenowego, specjalizacji i innych kryteriów określonych przez potencjalnych klientów,
  2. umożliwienie Użytkownikom publikowania informacji i opinii o dystrybutorach ubezpieczeń na terenie poszczególnych województw, powiatów, miast i kategorii świadczonych usług,
  3. udostępnianie wyszukiwarki: agentów, agencji i Biur Ubezpieczeniowych,
  4. powiadamianie dystrybutorów z MA o nowych informacjach i zamieszczonych opiniach;
  5. umożliwianie Użytkownikom zadawania pytań związanych z ubezpieczeniami zweryfikowanym na MA dystrybutorom ubezpieczeń,
  6. umożliwianie zweryfikowanym dystrybutorom zmian i korygowania informacji o sobie oraz odnoszenia się do zgłoszonych opinii Użytkowników i zadanych pytań.
  7. oferowanie usług marketingowych (handlowych) o ubezpieczeniach.
 2. Serwis Mapa Agentów świadczy usługi polegające na informowaniu Użytkowników Internetu, potencjalnych klientów ubezpieczeń o: doświadczeniu, specjalizacji i praktyce zawodowej dystrybutorów poprzez umieszczanie o tym informacji przy każdym dystrybutorze - agencie na MA . Dodatkowo na MA zamieszcza się również informacje o prowadzonych punktach świadczenia usług ubezpieczeniowych na mapach internetowych.
 3. W celu świadczenia usług, o których mowa w ust. 1, Serwis MA może nawiązywać z podmiotami trzecimi stosunki umowne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, które są niezbędne dla świadczenia tych usług. W szczególności Serwis może zawierać umowy, których celem będzie:
  1. zapewnienie jak najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwania na wyszukiwarkach internetowych,
  2. oznaczanie miejsca wykonywania praktyki zawodowej dystrybutorów na mapach internetowych.
 4. Dostęp do większości usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację oraz publikowanie podstawowych informacji o dystrybutorach i prowadzonych biurach zawierania ubezpieczeń. Usługodawca nie pobiera opłat za opinie i komentarze zamieszczane w Serwisie.
 5. Usługodawca (Serwis) zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.

II. Warunki świadczenia, korzystania z usług Serwisu

 1. W celu korzystania z usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:
  1. posiadać dostęp do sieci Internetowej,
  2. posiadać przeglądarkę internetową : Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 2. Każdy korzystający z Internetu może zapoznawać się z informacjami i opiniami o dystrybutorach ubezpieczeń oraz korzystać z wyszukiwarki Serwisu w celu odnalezienia agenta dla zawarcia ubezpieczenia lub uzyskania porady.
 3. Użytkownik może:
  1. korzystać z wszystkich dostępnych na Serwisie usług dla potencjalnych klientów;
  2. wystawiać opinie o agentach;
  3. zadawać pytania agentom zarejestrowanym na MA;;
  4. zgłaszać wszelkie nadużycia lub uwagi.
 4. Zadanie pytania zarejestrowanemu agentowi jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Alwis&Secura jego danych osobowych, oraz udostępnienia tych danych wybranemu agentowi oraz zgody na odpowiedź w tej samej formie co zadane pytanie. Serwis MA informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika uniemożliwi zadanie pytania i otrzymanie w tej samej formie odpowiedzi.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia wszystkich lub wybranych usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Serwis dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
 6. Serwis nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).

III. Dodawanie opinii i informacji o dystrybutorach/agentach i ich Biurach Ubezpieczeń.

 1. Opinie zamieszczone w Serwisie muszą być opatrzone podpisem (nickiem) Użytkownika.
 2. Opinie i informacje mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej konkretnego agenta.
 3. Opinie i informacje o agentach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika dotyczących danego agenta, jego placówek i pracowników. Nie jest dopuszczalne umieszczanie opinii wspólnych przez kilka osób oraz opinii dotyczących innych zagadnień nie związanych z ubezpieczeniami. Opinie i informacje nie powinny opierać się na relacjach osób trzecich.
 4. Jeden Użytkownik może zamieścić tylko jedną opinię w Serwisie dotycząca danego agenta. Wielokrotne umieszczanie opinii przez tego samego Użytkownika jest zakazane, a system zablokuje możliwość dodawania kolejnych opinii. Użytkownik może jednak edytować poprzednio umieszczoną opinię.
 5. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu. Niedozwolone jest również umieszczanie w opiniach linków do stron internetowych.
 6. Niedozwolone jest umieszczanie opinii przez agentów na własnych Profilach oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami i ocenami.
 7. Niedozwolone jest umieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą.
 8. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie w opiniach wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. Niedozwolone jest również dodawanie opinii, które mogą zostać uznane za pomówienie.
 9. Osoby zatrudnione lub współpracujące z tym samym agentem nie mogą nawzajem dodawać opinii o innych osobach zatrudnionych lub z nim współpracujących. Agenci nie powinni wzajemnie dodawać o sobie opinii.
 10. Użytkownik zamieszczając opinię w Serwisie oświadcza jednocześnie , że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy i zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy.
 11. Serwis ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Serwisu nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
 12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników do zamieszczenia w na jego stronach.
 13. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do pytań zarejestrowanym agentów.

IV. Profile agentów na Serwisie MA

 1. Utworzenie Profilu nowego agenta (dystrybutora ubezpieczeń) wymaga podania podstawowych danych i wymaganych informacji o nim.
 2. Podstawowe informacje o agencie obejmują: imię i nazwisko, województwo, miejscowość, telefon, e-mail, zakres posiadanych uprawnień do wykonywania czynności agencyjnych w zakresie ubezpieczeń. Podawać należy także dane adresowe i kontaktowe wszystkich miejsc wykonywania czynności agencyjnych. Dane te zamieszcza tylko upoważniony przedstawiciel Serwisu. Zakazane jest jakiekolwiek ingerowanie w zamieszczone zapisy przez agenta.
 3. Jeden agent może mieć w Serwisie MA wyłącznie jeden Profil. Niedozwolone jest tworzenie Profilu wspólnego dla kilku agentów/OFWCA. Profile powtarzające się będą usuwane.
 4. Każdy agent może utworzyć swój Profil w Serwisie MA i potwierdzać informacje zawarte na swoim Profilu utworzonym uprzednio w Serwisie. W tym celu niezbędne jest dokonanie rejestracji w Serwisie.
 5. Na Profilu zarejestrowany prawidłowo w Serwisie agent posiada dodatkowe uprawnienia. W szczególności może:
  1. edytować informacje o sobie;
  2. dodać swoje zdjęcia, mapy dojazdu;
  3. odpowiadać na opinie wystawione przez Użytkowników w formie komentarzy;
  4. odpowiadać na zadane przez Użytkowników pytania;
  5. przeglądać statystyki swojego Profilu,
  6. kontaktować się z Użytkownikami.
 6. Agent może zamieszczać na swoim Profilu tylko swoje zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie, zdjęcia biura lub mapy dojazdu. . Zamieszczając zdjęcia w Serwisie, agent wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Agent może zamieścić tylko swój jeden logotyp. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju innych utworów graficznych.
 7. Zdjęcie niespełniające powyższych kryteriów, słabej jakości, zawierające treści zakazane nie będą zamieszczone a istniejące mogą zostać usunięte przez Serwis bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia agenta.
 8. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, agent udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium RP, wprowadzanie zdjęcia do pamięci komputera i wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej. Serwis może także umieszczać zdjęcia w bazach danych, wykorzystać zdjęcia w celu promocji Serwisu i prezentacji w nim zdjęcia.
 9. Serwis ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat agenta , w tym zdjęcia, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

V. Warunki korzystania z usług Serwisu. Rejestracja i logowanie w MA agentów/OFWCA.

 1. Otrzymanie prawa do korzystania z usług Serwisu przez agenta/OFWCA następuje poprzez rejestrację w Serwisie oraz wysłanie linku potwierdzającego. Wszystkie niezbędne dane do zarejestrowania zawarte są na stronie Serwisu w stosownym formularzu. (Zarejestruj się).
 2. Zarejestrowanie się w Serwisie wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki jego użytkowania poprzez zapoznanie się z ich treścią oraz zaakceptowanie poprzez potwierdzenie w” Akceptuje zgody marketingowe”. Treść oświadczeń i zgód zawarta jest w Serwisie. Agent/OFWCA zobowiązuje się także do przestrzegania niniejszego Regulaminu
 3. Po zarejestrowaniu się w Serwisie i otrzymaniu potwierdzenia agent/OFWCA korzysta z Serwisu poprzez zalogowanie się (Zaloguj się). Logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Serwis.
 4. Rejestrując się do Serwisu agent /OFWCA potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez agenta danych, Serwis MA może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 5. Rejestrując się do Serwisu agent/OFWCA przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą publicznie prezentowane w Internecie na stronach MA.
 6. Rejestracja do Serwisu MA zostaje nadana na czas nieokreślony. W każdym razie i czasie rejestracja może być cofnięta poprzez złożenie właściwego oświadczenia przez Serwis MA lub agenta/OFWCA. Rejestracja może być cofnięta przez Serwis w przypadku: naruszenia zasad z korzystania z Serwisu w tym nie przestrzegania niniejszego regulaminu, w przypadku potwierdzenia nie wykonywania lub niewłaściwego wykonania swoich obowiązków wobec przekazanych do obsługi Użytkowników, po utracie uprawnień do wykonywania czynności agencyjnych lub na żądanie uprawnionych organów. Rejestracja może być także cofnięta w przypadku kiedy działanie agenta jest niezgodne z obowiązującym prawem, lub godzi w wizerunek lub dobre imię Serwisu. Wypowiedzenie takie ma skutek natychmiastowy, po przesłaniu do agenta przez Serwis stosownego oświadczenia . Agent swoje oświadczenie przesyła na adres: kontkat@mapaaagentow.pl.
 7. Zabrania się udostępniania swojego Konta (Profilu) na Serwisie osobom trzecim oraz korzystania z Kont należących do osób trzecich.

VI. Warunki korzystania z usług przez Użytkowników.

 1. Użytkownik może korzystać z serwisu, po wejściu na jego stronę (https://mapaagentow.pl) i skierowaniu odpowiedniego pytania na które chce otrzymać odpowiedź. Odpowiedź uzyska do 24 godzin ze strony Serwisu lub agenta/OFWCA w przypadku zapytań merytorycznie dotyczących ubezpieczeń. Serwis wybierze agenta znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania Użytkownika.
 2. Aby zadać pytanie należy wypełnić zamieszczony formularz i wysłać. Formularz zawiera pytania o: imię i nazwisko, adres e-mailowy i numer telefonu, kod pocztowy oraz treść zapytania (Wyślij).
 3. Użytkownik musi zaakceptować (kliknięcie na ikonę) zgody marketingowe zamieszczone na stronie Serwisu.
 4. W celu wyszukania konkretnego agenta/OFWCA Użytkownik po wejściu do Serwisu klika na ikonę ”Znajdź agenta” . Podaje: rodzaj ubezpieczenia oraz miejscowość i kod pocztowy. Na tej podstawie Serwis przekieruje zapytanie do konkretnego agenta w najbliższej odległości od Użytkownika akwirującego podane ubezpieczenia.
 5. Na aplikacji „Znajdź agenta” można zadać także pytanie dla agenta poprzez przesłanie wiadomości na załączonym formularzu: imię i nazwisko, adres e-mail i telefon, wybrać ubezpieczenie i podać treść zapytania. Użytkownik musi także zaakceptować (kliknięcie na ikonę) zgody marketingowe zamieszczone na stronie Serwisu.
 6. Agent odpowie na przesłaną wiadomość, jak najszybciej, gdy będzie dostępny.
 7. Wszystkie wiadomości (zapytania) Użytkowników są archiwizowane w Serwisie.
 8. W przypadku nie załatwienia sprawy przez agenta (nie odezwanie się, brak merytorycznej odpowiedzi, przekroczenie terminu) Użytkownik informuje Serwis MA poprzez przesłanie informacji na adres: kontakt@mapaagentow.pl.
 9. W przypadku zamieszczania treści nie związanych z ubezpieczeniami, obscenicznych, politycznych itp. Serwis zablokuje ich przekazanie do agenta i w przypadkach określonych w prawie powiadomi określone organy państwa. Serwis ma prawo do zablokowania wejścia na jego strony konkretnym osobom – wybranym adresom e-mail.
 10. Użytkownik poza zgodą marketingową nie składa żadnych innych oświadczeń. Zobowiązany on jest do przestrzegania ogólnych zasad prawa oraz niniejszego Regulaminu zawartego na stronie Serwisu.

VII. Odpowiedzialność

 1. Agent/OFWCA są odpowiedzialne za bezpieczeństwo i zachowanie poufności posiadanego hasła do Profilu w Serwisie. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia o możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim i nieuprawnionym, agent zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło i powiadomić Serwis.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez agenta, w tym treść udzielanych i upowszechnianych wiadomości. Serwis nie odpowiada za roszczenia Użytkowników, oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Serwis nie jest zobowiązany do sprawdzania lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych przez agentów, także w ramach udzielanych odpowiedzi i merytorycznego załatwiania sprawy Użytkownika.
 3. Agent/OFWCA ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności: podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, naruszeniem zasad RODO i innej informacji poufnej oraz naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 4. Serwis MA wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Profili agentów odbywa się na wyłączne ryzyko tych agentów/OFWCA . Z momentem przekazania agentom przez Serwis otrzymanego od Użytkownika kontaktu (zapytania) pełna odpowiedzialność za prawidłową realizację czynności agencyjnych zgodnie z ustawą IDD oraz zasadami RODO przechodzi na agenta/OFWCA. OFWCA Alwisa realizuje swoje obowiązki zgodnie z obowiązującymi procedurami w Alwis&Secura w tym zakresie. Agenci zewnętrzni realizują te obowiązki w ramach swoich procedur agencyjnych.
 5. Serwis nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania przez agenta zaciągniętych przez niego , za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań, związanych z: złożeniem oferty ubezpieczenia, zawarciem ubezpieczeń lub udzieleniem porady. Odpowiedzialność prawną za należyte wykonanie czynności agencyjnych określają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa o dystrybucji ubezpieczeń (IDD) oraz procedury poszczególnych zakładów ubezpieczeniowych.
 6. Serwis w związku z usługami określonymi w dziale I. punkt 1 a regulaminu, nie gwarantuje agentom określonej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub umieszczenia informacji o ich działalności agencyjnej na mapach internetowych. W szczególności dotyczy to działań nie zależnych od samego Serwisu. Może zdarzyć się okresowo, z przyczyn obiektywnych, że nie wszyscy agenci zostaną ujęci w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub że informacja o ich działalności ubezpieczeniowej będzie umieszczona na mapach internetowych. Serwis nie odpowiada za prawidłowość danych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub map internetowych, zwłaszcza zamieszczanych przez agentów.

VIII. Tryb kontroli, zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 1. Serwis MA dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania wszystkich świadczonych usług oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Wszelkie: zastrzeżenia, uwagi, sugestie i błędy dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać, pisząc na adres kontakt@mapaagentow.pl. Zastrzeżenia dotyczące konkretnej, danej informacji, usługi agenta można zgłaszać bezpośrednio przy danej informacji, odpowiedzi.
 3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika, agenta lub innej osoby zgłaszającej. Odpowiedzi pisemne będą przekazywane na podany adres w terminie do 14 dni roboczych.
 4. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika, agenta na adres: kontakt@mapaagentow.pl. Zostaną one podjęte i załatwione w jak najkrótszym terminie. Jeśli ich załatwienie będzie zależało od innych podmiotów zewnętrznych podjęte zostaną działania mające na celu jak najszybsze załatwienie sprawy. Powiadomiony o tym zostanie zgłaszający.
 5. Wszystkie reklamacje można zgłaszać – niezależnie od zgłoszenia w ramach Serwisu – do Alwis&Secura sp. z o.o. na adres: centrala@alwis.pl . Alwis rozpatrzy reklamacje zgodnie z obowiązującym prawem w terminie 21 dni i udzieli informacji. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Alwis powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 6. Alwis&Secura oraz Serwis zastrzegają sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, lub obowiązujących przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Alwisa i Serwisu nie będą rozpatrywane.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach; w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności lub zmiany przepisów prawa. O dokonanej zmianie Regulaminu Serwis MA poinformuje agentów drogą poczty elektronicznej na posiadane adresy e-mail. Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji ogólnie dostępnej na stronach Serwisu, na 14 dni przed ich wejściem w życie.
 2. Agent ma obowiązek informować Serwis o wszystkich zmianach w danych zamieszczanych w Serwisie; nowych lokalizacjach biur, zmianie adresów e-mail, i numerów telefonów, zmianach adresu lub zakresu zawieranych ubezpieczeń. Za brak podania zmian odpowiada Agent, może to skutkować także nieotrzymaniem powiadomienia ze strony Serwisu, w tym zawartego w pkt 1, powyżej.
 3. Prawem właściwym dla funkcjonowania Serwisu MA i niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD), przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) innych szczegółowych ustaw oraz Kodeksu cywilnego.
 5. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia usług przez Serwis MA , w przypadku sporów z agentami i Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Alwis&Secura sp. z o.o.. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów przed Polubownymi Sądami Konsumenckimi działającymi przy IOK i K. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów można znaleźć w internecie.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.04.2021r.

Alwis&Secura sp. z o.o.
33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowska 11

Serwis „Mapa Agentów”
33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowska