Przedawnienie roszczeń z wypadków drogowych

Po jakim czasie ulega przedawnieniu odszkodowanie z tytułu zdarzenia drogowego – kolizji lub wypadku?

Do agenta z regionu tarnowskiego zwrócił się klient z zapytaniem: “W jakim czasie mogę dochodzić roszczenia i odszkodowania z tytułu poniesionych strat w zdarzeniu drogowym”.

Co do zasady, w przypadku kolizji to 3 lata. Po tym czasie, liczonym od dnia dowiedzenia się poszkodowanego o szkodzie, roszczenia – zgodnie z prawem – się przedawniają. Istnieją jednak szczególne przypadki, kiedy szkodę można zgłosić do 10 lat od daty wypadku np. kiedy w trakcie zdarzenia doszło do popełnienia przestępstwa. Istnieje jeszcze kilka – rzadko spotykanych przypadków – kiedy odszkodowania można dochodzić nawet do lat 20. W praktyce odszkodowania z tytułu OC ppm wypłacane są przez ZU w ustawowym terminie, czyli 30 dni lub w dłuższym terminie jeśli okoliczności wyjaśnienia zasadności roszczenia  lub jego wysokości wymagają dłuższego okresu czasu np. brak protokołu z Policji lub nie dostarczenia innych wymaganych dokumentów, ale o tym ZU musi pisemnie powiadomić poszkodowanego.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC ppm w Polsce – zasady i odszkodowania

Wszyscy wiemy, że w polskim systemie prawnym każdy pojazd poruszający się po drogach publicznych musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC ppm). Z takiej polisy sprawcy kolizji, (np. stłuczki) lub wypadku komunikacyjnego (zdarzenia drogowego, w którym są ranni lub zmarła co najmniej jedna osoba), wypłacane jest odszkodowanie wszystkim poszkodowanym: kierowcom, pasażerom, i innym użytkownikom drogi, czyli pieszym rowerzystom itd. Wypłata odszkodowania z OC ppm, nie wstrzymuje możliwości otrzymania odszkodowań z innych tytułów – innych ubezpieczeń: auto casco, następstw nieszczęśliwych wypadków itp.

Dokumentowanie zdarzeń drogowych – kluczowe kroki

Wiele razy już pisałem o tym jak ważnym jest udokumentowanie każdego zdarzenia drogowego. Bo w zasadzie likwidacja szkody i otrzymanie odszkodowania rozpoczyna się na miejscu powstania zdarzenia drogowego czyli kolizji lub wypadku drogowego. 

Co należy zawsze zrobić?

  • – Udzielić wszystkim poszkodowanym na miejscu, pierwszej pomocy i wezwać pomoc medyczną.
  • – Wezwać Policję Państwową w każdym przypadku wypadku drogowego i kolizji jeśli jej rozmiary lub okoliczności wskazują że mogą powstać jakieś dalsze problemy (obcokrajowiec, sprawca nie chce podać swoich danych osobowych i okazać dokumentów lub innych podobnych przypadków.) Z zasady nie należy ulegać prośbom sprawcy aby nie powiadamiać policji.
  • – Udokumentować całe zdarzenie: sporządzić wspólny protokół zdarzenia, najlepiej na gotowym druku, obowiązkowo w wersji polsko-obcojęzycznej jeśli drugą strona zdarzenia jest obcokrajowiec, przyjąć oświadczenie sprawcy na piśmie. Obowiązkowo wykonać należy zdjęcia na miejscu zdarzenia: widok ogólny (z budynkami, znakami, ulicami) oraz szczegółowe ukazujące uszkodzenia pojazdów, sprawcę. Dobrze także wykonać zdjęcia  okazanych dokumentów sprawcy: dowodu osobistego prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, polisy OC ppm sprawcy itd. Zdjęcia można wykonać na telefonie i zachować (zarchiwizować).
  • – Zebrać adresy świadków zdarzenia, także robiących zdjęcia.
  • – Bez zwłoki zgłosić szkodę do Ubezpieczyciela sprawcy, załączając protokół Policji, dokumentację medyczną i inne dowody potwierdzające szkody na osobie i szkody rzeczowe.
  • – Jeśli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie posiadał polisy  ubezpieczenia  pojazdu, to zawsze należy powiadomić Policję. Samo zdarzenie (kolizje, wypadek) zgłosić należy do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeniowego, najlepiej swojego, w którym posiada ubezpieczenie OC ppm.
Poprzedni wpis

Dystrybucja ubezpieczeń w praktyce

Następny wpis

Bezpieczeństwo podczas wakacji: pamiętaj o ubezpieczeniu!