56

Miesiąc pod znakiem korekty – miesięczny komentarz rynkowy, październik 2021 – Vienna Life

Polska odporna na globalną korektę – analiza rynku

Okres względnego spokoju i stabilnych wzrostów na rynkach akcji zakończył się razem z wakacjami. Przynajmniej tak to wygląda z perspektywy końcówki września i początku października. Ostatnie tygodnie przyniosły zasadniczy wzrost niepewności na rynkach. W efekcie, w przypadku sporej części rynkowych indeksów obserwujemy znaczące spadki, będące de facto realizacją wygenerowanych w miesiącach wakacyjnych zysków.

Po fakcie można się doszukiwać wielu przyczyn tego stanu rzeczy, co obserwując już dokonane wydarzenia jest zadaniem dość łatwym. O części z tych przyczyn wspominaliśmy – jako o czynnikach ryzyka – w naszych raportach w ubiegłych miesiącach. Przede wszystkim należy zaliczyć do nich politykę banków centralnych, głównie amerykańskiego banku centralnego (FED) i zapowiedź zaostrzenia polityki monetarnej (zmniejszenia wielkości skupu aktywów i podwyżki stóp procentowych). Do tego doliczyć można nadal niejednoznaczne dane gospodarcze, z których trudno wyciągnąć klarowne wnioski odnośnie kierunku, w którym w najbliższych kwartałach podąży globalna gospodarka. Przede wszystkim jednak, patrząc na rynki europejskie, wyraźnie widoczne jest spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego. Dodatkowo, w połowie września wystąpił dodatkowy czynnik ryzyka, związany z ryzykiem upadku Evergrande – ogromnego chińskiego konglomeratu funkcjonującego przede wszystkim na rynku nieruchomości.

Patrząc na fundamenty gospodarcze, w ostatnich miesiącach stałym czynnikiem ryzyka jest rozregulowanie globalnego łańcucha dostaw, który w dalszym ciągu nie powrócił do normy do pandemii z 2020 roku i powoduje obecnie ogromny wzrost cen surowców i komponentów produkcji.

Co ciekawe, wbrew utartemu w poprzednich latach schematowi, krajowy rynek akcji nie był tym zachowującym się najsłabiej. W poprzednich latach, w szczególności w lutym i marcu ubiegłego roku, mogliśmy obserwować ponadprzeciętną słabość krajowego rynku, gdzie korekty zaczynały się na pierwsze oznaki globalnego niepokoju i kończyły długo po tym, gdy na globalne rynki akcji powracały wzrosty. Inaczej było jednak tym razem. Korekta w Warszawie była zdecydowanie płytsza niż na rynkach rozwiniętych i większości rynków wschodzących. Indeksy szybko powróciły na ścieżkę wzrostów, pozwalając indeksowi WIG ustalać kolejne historyczne rekordy. Silnym wsparciem był sektor bankowy, który najpierw antycypował przewidywane zmiany w polityce pieniężnej, a następnie był jednym z głównych beneficjentów pierwszej od 9 lat podwyżki stóp procentowych. Warto jednak mieć z tyłu głowy, że po tak silnych wzrostach warszawski parkiet wydaje się być wykupiony i należy z dużą ostrożnością podchodzić do dalszych wzrostów.

Inflacja i stagflacja

Głównym czynnikiem wzbudzającym globalny niepokój jest czynnik inflacji. Do w dalszych ciągu rosnącej inflacji, która z dużym prawdopodobieństwem jeszcze wzroście, z uwagi na czynnik cen energii i kryzysu energetycznego w Europie Zachodniej i w Chinach, dochodzi dodatkowy czynnik, który wzbudza w ostatnich tygodniach niepokój inwestorów. Spowalniający wzrost gospodarczy w powiązaniu z rosnącą inflacja wzbudza ryzyko stagflacji, która w zdecydowany sposób jest otoczeniem niesprzyjającym rynkom finansowym. Dodatkowo, takie obawy rodzą ryzyko szybszego tempa normalizacji globalnej polityki pieniężnej, co przekłada się na podwyższoną nerwowość na rynkach.

Warto jednak pamiętać, że rynki rozwinięte miały z czego spadać i istnieje szansa, że korekta w Europie Zachodniej i Stanach ma się na ukończeniu. Już wiele razy rynki wchodziły w okres, w którym solidarnie ignorowały czynniki ryzyka i gorsze dane gospodarcze, lub interpretowały je na swoją korzyść ( przykładowo słabsze dane z gospodarki oznaczały wolniejsze tempo działań Fed). Następne tygodnie przyniosą odpowiedź, czy i teraz powtórzymy ten znany już scenariusz.


Kamil Hajdamowicz
CFA, Zarządzający Aktywami


Zastrzeżenia prawne: materiał o charakterze marketingowo-inwestycyjnym

Niniejszy dokument (dalej jako „Opracowanie” lub „Materiał”) ma charakter marketingowo-informacyjny i został przygotowany przez Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (dalej jako „Vienna Life”). Jakkolwiek Materiał został przygotowany na podstawie informacji publicznie dostępnych i pochodzących z legalnych źródeł uznanych przez Vienna Life za wiarygodne, jednakże Vienna Life nie gwarantuje i nie zapewnia o ich dokładności, kompletności i wiarygodności, jak również nie gwarantuje, że wszelkie decyzje podjęte na podstawie informacji przedstawionych w Opracowaniu zapewnią osiągnięcie podobnych lub zbliżonych wyników inwestycyjnych w przyszłości.Niniejszy Materiał ma charakter informacyjny i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Materiał nie stanowi oferty, propozycji nabycia ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych. Opracowanie nie stanowi usługi doradztwa prawnego lub podatkowego, dlatego Vienna Life zaleca przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zasięgnięcie porady, opinii lub konsultacji podmiotu świadczącego profesjonalne usługi w omawianym zakresie. Niniejsze opracowanie nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów powszechnych. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi Vienna Life. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego Opracowania Vienna Life nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w stosunku do określonych instrumentów finansowych. Opinie Vienna Life mogą się zmieniać bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie. Klient podejmuje decyzje inwestycyjne na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. Vienna Life rekomenduje zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami zawarcia i wykonywania poszczególnych umów ubezpieczenia oferowanych przez Vienna Life, określonymi w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia (dostępnych na stronie www.viennalife.pl, w siedzibie Vienna Life oraz jej jednostkach sprzedażowych), w tym z opisem ryzyk związanych z inwestowaniem środków oraz wysokościami kosztów oraz opłat pobieranych przez Vienna Life. Wyniki inwestycyjne uzależnione są od sytuacji na rynkach finansowych i skłonności Klienta do podejmowania ryzyka. Ubezpieczający musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków, zwłaszcza w przypadku inwestowania środków w instrumenty o wysokim poziomie ryzyka. Prezentowane dane mają wyłącznie charakter informacyjny, a w szczególności nie służą do ustalania lub pomiaru wyników poszczególnych pozycji inwestycyjnych z wykorzystaniem wskaźnika referencyjnego.

Poprzedni wpis

Czy zły numer rejestracyjny w polisie OC oznacza brak ubezpieczenia?

Następny wpis

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego a atak hakerski