56

Nerwowy optymizm na rynkach

Trend boczny na rynkach

Rynki akcji w ostatnich tygodniach wyraźnie poszukują kierunku, w którym powinny podążyć w najbliższych miesiącach. Indeksy giełdowe na rynkach rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone czy Europa Zachodnia, znajdują się na poziomach porównywalnych z końcem czerwca. Warto również zauważyć, że są to poziomy bliskie historycznym rekordom, co pozwala nieco lepiej zrozumieć ostrożne podejście do dalszych wzrostów. Można uczciwie stwierdzić, że na rynkach zapanował nerwowy optymizm, przez co czynniki ryzyka są minimalizowane, bądź też mają krótkoterminowy wpływ na rynki, z drugiej jednak strony brakuje również wyraźnych katalizatorów do dalszych silnych wzrostów. Z podobną sytuacją mamy do czynienia na rynku polskim, gdzie zarówno duże, jak i średnie, i małe spółki nie zmieniły w wyraźny sposób swoich wartości w ostatnich czterech tygodniach.

Pandemia na razie nie straszy

Dyżurnym czynnikiem ryzyka pozostaje tak zwana czwarta fala pandemii, za którą tym razem odpowiedzialny miałby być wariant delta wirusa Sars-Cov-2. Z uwagi jednak na trwający od kilku miesięcy proces szczepień, jak i uodpornienie się części sektorów gospodarki na ewentualne kolejne zamknięcie gospodarki, wpływ kolejnej fali wirusa może być dużo słabszy, niż to co mogliśmy obserwować wiosną 2020r., czy też w IV kwartale 2020r. oraz w I kwartale roku 2021. Scenariusz silnego zamknięcia gospodarki jest obecnie mało prawdopodobny, ewentualne ograniczenia stosowane będą selektywnie, co w rezultacie nie powinno mieć silnego wpływu na rynki w długim okresie. Niepokoić może również silna przecena na rynkach azjatyckich, w szczególności na rynku chińskim, pozostaje ona jednak jak na razie odosobnionym przypadkiem.

Wyniki spółek uwzględnione w wycenach

Z drugiej strony wysokie poziomy indeksów akcyjnych wspierane są jednym z najlepszych w historii sezonów wyników za II kwartał 2021 r. w Stanach Zjednoczonych oraz podobnymi tendencjami w pozostałych częściach globu. W opublikowanych dotychczas wynikach spółek z indeksu S&P 500, zagregowane zysk i sprzedaż wzrosły rok do roku odpowiednio o 107 i 22 proc. przy pobiciu oczekiwań rynkowych w zakresie zysku o 20 proc. i prawie o 5 proc. Za część spektakularnych wyników odpowiada oczywiście tak zwany efekt bazy, czyli bardzo niski poziom odniesienia z drugiego kwartału 2020r., można więc śmiało założyć, że dynamiki w kolejnych kwartałach nie będą już tak spektakularne. Co istotne, spora część tych wzrostów została już uwzględniona w wycenach rynkowych, co może pośrednio tłumaczyć stonowaną reakcję rynkowych indeksów. Patrząc jednak na wyniki największych spółek technologicznych widocznym jest, że pozostają one silnym elementem wspierającym trwającą hossę.


Zastrzeżenia prawne: materiał o charakterze marketingowo-inwestycyjnym
Niniejszy dokument (dalej jako „Opracowanie” lub „Materiał”) ma charakter marketingowo-informacyjny i został przygotowany przez Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (dalej jako „Vienna Life”).Jakkolwiek Materiał został przygotowany na podstawie informacji publicznie dostępnych i pochodzących z legalnych źródeł uznanych przez Vienna Life za wiarygodne, jednakże Vienna Life nie gwarantuje i nie zapewnia o ich dokładności, kompletności i wiarygodności, jak również nie gwarantuje, że wszelkie decyzje podjęte na podstawie informacji przedstawionych w Opracowaniu zapewnią osiągnięcie podobnych lub zbliżonych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Niniejszy Materiał ma charakter informacyjny i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Materiał nie stanowi oferty, propozycji nabycia ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych. Opracowanie nie stanowi usługi doradztwa prawnego lub podatkowego, dlatego Vienna Life zaleca przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zasięgnięcie porady, opinii lub konsultacji podmiotu świadczącego profesjonalne usługi w omawianym zakresie. Niniejsze opracowanie nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów powszechnych. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi Vienna Life. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego Opracowania Vienna Life nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w stosunku do określonych instrumentów finansowych. Opinie Vienna Life mogą się zmieniać bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie. Klient podejmuje decyzje inwestycyjne na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. Vienna Life rekomenduje zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami zawarcia i wykonywania poszczególnych umów ubezpieczenia oferowanych przez Vienna Life, określonymi w odpowiednich
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia (dostępnych na stronie www.viennalife.pl, w siedzibie Vienna Life oraz jej jednostkach sprzedażowych), w tym z opisem ryzyk związanych z inwestowaniem środków oraz wysokościami kosztów oraz opłat pobieranych przez Vienna Life. Wyniki inwestycyjne uzależnione są od sytuacji na rynkach finansowych i skłonności Klienta do podejmowania ryzyka. Ubezpieczający musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków, zwłaszcza w przypadku inwestowania środków w instrumenty o wysokim poziomie ryzyka. Prezentowane dane mają wyłącznie charakter informacyjny, a w szczególności nie służą do ustalania lub pomiaru wyników poszczególnych pozycji inwestycyjnych z wykorzystaniem wskaźnika referencyjnego.

Poprzedni wpis

Siła wyższa a odmowa wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia

Następny wpis

Oszczędzanie na emeryturę w ramach 3 filaru – IKE czy IKZE?