Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Jednym  z najbardziej popularnych  ubezpieczeń w Polsce jest obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm). Najbardziej popularne nie oznacza, że najbardziej znane. Mam wiele przykładów nieznajomości zasad tego ubezpieczenia, co powoduje często  perturbacje związane z uznaniem odpowiedzialności przez ubezpieczyciela, albo bywa zaskoczeniem dla ubezpieczającego lub ubezpieczonego. Stąd kilka podstawowych wiadomości związanych z tym ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie OC – czy jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego jest w Polsce – podobnie jak we wszystkich krajach UE – ubezpieczeniem obowiązkowym Chroni ono kierowców przed finansowymi konsekwencjami spowodowania przez nich kolizji lub wypadku drogowego, a jednocześnie zapewnia poszkodowanym uzyskanie odszkodowania, rekompensaty za poniesione szkody materialnej i osobowej (pozamaterialnej. Roszczenia ze strony poszkodowanych pokrywa ubezpieczyciel, który wystawił polisę, a nie sprawca zdarzenia. Przy powszechności pojazdów mechanicznych takie rozwiązanie przyjęto po to, by zagwarantować poszkodowanym w zdarzeniach drogowych uzyskanie odpowiedniego odszkodowania lub rekompensaty.

Trzeba brać pod uwagę, że sytuacja finansowa i majątkowa sprawcy wypadku lub kolizji może często  uniemożliwiać skuteczne dochodzenie roszczeń przez poszkodowanych. Koszty kolizji, a szczególnie wypadków i zdarzeń, w których doszło do obrażeń fizycznych albo śmierci uczestników, są zazwyczaj  bardzo wysokie. Likwidacja szkód, poza jednorazowym odszkodowaniem, może wtedy obejmować pokrycie kosztów długotrwałego leczenia i rehabilitacji, zadośćuczynienie finansowe, a często  także renty wypłacanej przez wiele lat poszkodowanemu albo członkom jego rodziny.

W Polsce obowiązuje podstawowa zasada, że OC ppm (posiadaczy pojazdów mechanicznych) dotyczy pojazdu, a nie kierowcy. Oznacza to w praktyce, że gdy dojdzie do wypadku, poszkodowany otrzyma odszkodowanie z polisy posiadacza pojazdu również wtedy, gdy kierowała nim inna osoba.

Obowiązek ubezpieczenia OC przez posiadacza pojazdu mechanicznego

Jak już wspomniałem, obowiązek posiadania ubezpieczenia OC ppm oraz zasady jego funkcjonowania  określa “Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z 22 maja 2003 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 854, 1177 i 2328 ). Zgodnie z tą ustawą obowiązek zawarcia umowy komunikacyjnego OC ma posiadacz każdego pojazdu mechanicznego. Przerwa w OC wiąże się z wysokimi karami finansowymi. Dotyczy to więc zarówno samochodu osobowego czy ciężarowego, ale także  motocykla, skutera, motoroweru, quada, ciągnika, a także przyczepy. Obowiązek dotyczy więc wszystkich bez wyjątku pojazdów, które są zarejestrowane, ale również tych – o czym często zapominamy – niezarejestrowanych, jeżeli zostały one wprowadzone do ruchu, czyli w każdej sytuacji, gdy właściciel wyjedzie nimi poza teren swojej posesji, nie tylko na drogę publiczną.

Ustawa ta reguluje także zakres odpowiedzialności cywilnej ppm i jest on taki sam dla  wszystkich  ubezpieczycieli. Ubezpieczenie ma więc powszechny charakter i żaden ubezpieczyciel lub reprezentujący go dystrybutor nie może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, jeżeli w ramach prowadzonej działalności zawiera takie polisy. Do zawarcia umowy potrzebny jest numer rejestracyjny pojazdu – potwierdzony dowodem rejestracyjnym (jeśli nie jest on zarejestrowany, to numer VIN), a także aktualny przegląd techniczny pojazdu oraz identyfikacja osoby zawierającej ubezpieczenie. Często wymagane jest okazanie np. dowodu zakupu pojazdu. 

Komu przysługuje odszkodowanie za szkodę z polisy OC?

Odszkodowanie z polisy OC przysługuje za szkodę wyrządzoną w związku z ruchem pojazdu, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Odszkodowanie nie przysługuje natomiast sprawcy zdarzenia i tu potrzebne jest dodatkowe ubezpieczenie od NNW. Natomiast polisa chroni pasażerów tego pojazdu, także bliskich sprawcy zdarzenia. Za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu uważa się również te, które zostały wyrządzone przy wsiadaniu i wysiadaniu z auta, załadunku i rozładunku, oraz podczas zatrzymania lub postoju.

Oddzielnym problemem są pojazdy, na których zainstalowane są inne pracujące urządzenia i maszyny: koparki, dźwigi, agregaty, pompy itd. To bardzo złożona kwestia, która często wymaga rozstrzygnięcia sądowego. W Polsce nadal z dominującym poglądem jest, że ubezpieczyciel z OC ppm ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ruch pojazdu wielofunkcyjnego także wówczas, gdy w czasie szkody wykonywał inne czynności niż komunikacyjne, ale zgodne z przeznaczeniem, do którego został wytworzony. W tym zakresie występuje rozbieżność w orzecznictwie sądów. W ostatnim czasie Sąd Najwyższy uznał, że ubezpieczyciel odpowiada z OC ppm za szkody w związku z ruchem pojazdu mechanicznego bez względu na to, w jaki sposób był on wykorzystywany w momencie zdarzenia. Jednak inaczej podszedł do tego problemu prawodawca unijny w opublikowanej niedawno noweli dyrektywy komunikacyjnej, która wkrótce będzie implementowana do polskiego porządku prawnego.

Jakie koszty najczęściej pokrywa ubezpieczenie OC ppm?

Zasadą jest pełne pokrycie poniesionych szkód do ustawowej wysokości sumy gwarancyjnej.

Na 2022 rok  sumy gwarancyjne wynoszą – na jedno i wszystkie zdarzenia:

 • 5 210 000 euro w przypadku szkód osobowych.
 • 1.050 000 euro dla szkód na mieniu.

Odszkodowania w ramach odpowiedzialności OC zazwyczaj obejmują:

 • Odszkodowania za szkodę całkowitą pojazdu.
 • Naprawy uszkodzonego pojazdu oraz  wynajęcie auta zastępczego na czas tej naprawy.
 • Koszty badania technicznego po naprawie uszkodzonego pojazdu.
 • Holowania i płatnego parkingu dla uszkodzonego pojazdu.
 • Noclegu dla osób poszkodowanych, jeśli jest on uzasadniony np. odległością od miejsca zamieszkania, porą dnia.
 • Tłumaczenia koniecznych dokumentów głównie przy szkodach zagranicznych.
 • Leczenie, rehabilitację, opiekę, renty okresowe lub dożywotnie.
 • Odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej w wyniku śmierci osoby bliskiej.
 • Zadośćuczynienia za cierpienia i krzywdy, zarówno własne, będące wynikiem zdarzenia, jak i w przypadku ciężkiego i trwałego uszkodzeniu ciała lub wywołania rozstroju zdrowia albo śmierci osoby bliskiej;
 • Zwrot utraconych w wyniku niezdolności do pracy spowodowanej zdarzeniem korzyści majątkowych: zarobków przy prowadzonej działalności gospodarczej, obniżenia wynagrodzenia podczas pobytu na chorobowym.

Czego nie pokryje polisa OC pmm?

Ubezpieczyciel nie odpowiada natomiast za szkody rzeczowe, gdy posiadaczowi pojazdu wyrządzi je inna osoba kierująca tym pojazdem, a więc np. w przypadku użyczenia lub gdy dojdzie do jego kradzieży. Poszkodowany – zgodnie z ustawą – nie może też liczyć na odszkodowanie z umowy ubezpieczenia OC ppm, gdy do szkód dojdzie w przewożonych za opłatą: ładunkach, przesyłkach, bagażu oraz także przy przewożeniu za odpłatnością ludzi. Wyłączeniu z odszkodowania podlega także utrata gotówki, biżuterii, papierów wartościowych oraz  podobnych wartości i walorów. Odszkodowania z ubezpieczenia OC ppm nie obejmują także  szkód polegających  na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.


Poprzedni wpis

Sprawę załatwisz w 15 minut – dzięki automatyzacji

Następny wpis

JD Compliance nowym partnerem Mapy Agentów